Najasistentka

Všeobecné obchodné podmienky

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej OP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí služby uzatvorenej medzi poskytovateľom služby (ďalej poskytovateľ), ktorým je IZI Solutions, s.r.o., so sídlom Nobelova 6, 831 02 Bratislava, IČO: 52 102 831, zapísaný v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I – vložka číslo 133730/B a objednávateľom služby (ďalej objednávateľ).

Predmetom činnosti poskytovateľa je ponuka administratívnych služieb na diaľku, osobne a poskytnutie PC služieb.

Objednávateľom je fyzická alebo právnická osoba

Kontaktné údaje poskytovateľa:

web: www.najasistentka.sk

mail: iveta.zilikova@gmail.com , telefón: +421917 46 26 11

Poštová adresa:

IZI Solutions, s.r.o.

Nobelova 6

831 02 Bratislava

Spoločnosť nie je platcom DPH

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

UniCredit Bank: 1538812005/1111

IBAN: SK64 1111 0000 0015 3881 2005

SWIFT kód: UNCRSKBX

 • Objednávateľ fyzická osoba – nepodnikateľ pri zadávaní objednávky uvedie svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, telefonický kontakt a mailový kontakt na e-mail poskytovateľa.
 • Objednávateľ fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba pri zadávaní objednávky uvedie názov spoločnosti, adresu sídla spoločnosti, IČO, DIČ, telefonický kontakt a mailový kontakt na e-mail poskytovateľa.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že objednávajúci potvrdením objednávky e-mailom poskytovateľovi potvrdzuje, že súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 GDPR z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Poskytovateľom a ich použitím na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s objednávateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy, informovanie užívateľa a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch a službách, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, newsletter…).
 • Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí služby.
 • Objednávateľ a poskytovateľ uzavrú zmluvu o poskytnutí služby (ďalej zmluva). V prípade, že poskytovateľ a objednávateľ uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami. Za písomnú zmluvu sa považuje aj zmluva zaslaná elektronickou poštou.
 • Uzatvorením zmluvy sa chápe aj akceptovanie obchodných podmienok na stránke www.najasistentka.sk, súhlas je vyjadrený zaplatením prvej faktúry vystavenej poskytovateľom objednávateľovi.

II. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 • Po dohode s objednávateľom je poskytovateľ povinný vypracovať individuálnu cenovú ponuku pre objednávateľa. Akceptovaním cenovej ponuky je poskytovateľ povinný zaslať objednávku písomne alebo prostredníctvo e-mailu objednávateľovi a objednávateľ je povinný ju do 3 dní odo dňa doručenia akceptovať, inak je neplatná.
 • Po akceptovaní objednávky je poskytovateľ povinný pripraviť zmluvu o poskytnutí služby. Zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy objednávateľa s poskytovateľom a to formou podpisu zmluvy oboch zmluvných strán, alebo vo forme akceptácie prostredníctvom e-mailovej správy objednávateľa zaslanej poskytovateľovi. Telefonické objednávky sa neakceptujú.
 • Zmluva o poskytnutí služby bude obsahovať meno resp. obchodný názov, adresu resp. sídlo, kontakt poskytovateľa ako aj objednávateľa, miesto a spôsob výkonu služby, popis požadovanej služby, termín vykonania služby, cenu služby a ostatné dohodnuté podmienky.
 • Akceptovaním objednávky a všeobecných obchodných podmienok sa chápe aj zaplatenie prvej faktúry vystavenej poskytovateľom objednávateľovi.
 • Objednávkou sa myslí akýkoľvek písomný súhlas s návrhom poskytovateľa, vzájomnou dohodou poskytovateľa a objednávateľa, či už písomne poštou, písomne osobne alebo e-mailom.

III. ŠPECIFIKÁCIA POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

 • Poskytovateľ ponúka služby uvedené na stránke www.najasistentka.sk a tiež služby na základe individuálnej požiadavky objednávateľa, ktoré sa týkajú okruhu ponúkaných služieb poskytovateľom.
 • Objednávateľ sa s poskytovateľom dohodne telefonicky a/alebo e-mailom o druhu poskytnutej služby. Objednávateľ zadáva požiadavku písomne alebo e-mailom poskytovateľovi a ten má právo požiadavku prijať alebo neprijať. Svoje rozhodnutie je poskytovateľ povinný oznámiť písomne, alebo e-mailom najneskôr do 3 dní odo dňa prijatia požiadavky. V prípade akceptácie požiadavky zo strany poskytovateľa je poskytovateľ povinný vypracovať individuálnu cenovú ponuku prípadne určiť cenu práce hodinovou sadzbou.
 • Poskytovateľ je povinný po zaplatení dohodnutej čiastky alebo po dohode o začatí plnenia služieb začať pracovať na zadanej objednávke a dodržať požiadavky a čas dodania služby, ak sa s zmluvné strany nedohodnú inak.
 • Objednávateľ je povinný v objednávke jasne a podrobne zadať požiadavku na poskytnutie služby. Po obojstrannom akceptovaní objednávky a/alebo zmluvy budú každé ďalšie požiadavky na výkon zadanej služby riešené novou objednávkou a/alebo zmluvou, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 • Poskytovateľ neručí za správnosť údajov zaslaných od objednávateľa, za právne dôsledky, ktoré môžu vzniknúť zo spracovávaných údajov, ani za porušenie autorských práv. Objednávateľ si je vedomí, že poskytovateľ údaje spracúva len na základe jeho požiadaviek a poskytovateľ nenesie zodpovednosť za ich obsah a účel.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

 • Poskytovateľ je povinný dodať na základe objednávky a/alebo zmluvy potvrdenej objednávateľom služby, a to elektronicky, poštou alebo osobne, podľa dohody zmluvných strán,
 • Poskytovateľ je povinný odovzdať objednávateľovi v písomnej alebo elektronickej podobe faktúru,
 • Poskytovateľ je povinný dodať službu na základe požiadavky od objednávateľa zadanej v objednávke a v zmluve, vykonať úpravu poskytnutej služby na základe požiadavky objednávateľa a to v rozsahu akceptovanej objednávky a zmluvy,
 • Poskytovateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie ceny služby od objednávateľa a to vopred pred dodaním služby na základe zálohovej faktúry alebo po vykonaní služby (podľa dohody zmluvných strán) na účet poskytovateľa.
 • Poskytovateľ má právo stornovať objednávku, ak z osobných dôvodov alebo z dôvodu zásahu vyššej moci nie je schopný dodať službu objednávateľovi v lehote určenej zmluvnými alebo obchodnými podmienkami, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na neskoršom termíne dodania. O stornovaní objednávky bude objednávateľ informovaný emailom a/alebo telefonicky a v prípade úhrady ceny za služby alebo jej časti vopred mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní odo dňa stornovania objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s poskytovateľom nedohodne inak.
 • Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť pri výkone služby pre objednávateľa, zachovávať obchodné tajomstvo, neposkytovať žiadne údaje tretím stranám o objednávateľovi ani o poskytnutej službe.

V. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

 • Objednávateľ je povinný zrozumiteľne a podrobne špecifikovať službu, ktorú si u poskytovateľa objednáva,
 • Objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľa dohodnutú kúpnu cenu bankovým prevodom pred dodaním služby na základe zálohovej faktúry, alebo po vykonaní služby na základe faktúry (podľa dohody zmluvných strán),
 • Objednávateľ je povinný nepoškodzovať dobré meno poskytovateľa,
 • Objednávateľ je povinný potvrdiť spokojnosť zo službou a ukončenie spolupráce mailom, ak tak nespraví do 7 dní od ukončenia služby a/alebo spolupráce, Poskytovateľ považuje službu za ukončenú k spokojnosti objednávateľa a ukončuje spoluprácu.
 • Objednávateľ má právo na dodanie služby podľa požiadaviek uvedených v objednávke a v zmluve.
 • Objednávateľ má právo v prípade nespokojnosti stornovať objednávku a odstúpiť od zmluvy a to písomne alebo e-mailom. V prípade dodania časti služby akceptovanej a prijatej objednávateľom, či už osobne, e-mailom alebo písomne poštou, bude vrátená suma ponížená o percento už vykonanej práce.

VI. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

 • Poskytovateľ je povinný dodať objednávateľovi službu vo forme a v lehote ustanovenej v zmluve o poskytnutí služby alebo v objednávke, v prípade, že poskytovateľ nie je schopný termín dodania dodržať, je povinný to obratom oznámiť objednávateľovi mailom a/alebo telefonicky. Dodaciu dobu si zmluvné strany môžu na základe obojstrannej dohody predĺžiť. V prípade ak objednávateľ nesúhlasí s predĺženou dobou dodania, oznámi to e-mailom poskytovateľovi.
 • V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodu nedodržania lehoty dodania a túto službu zaplatil vopred, je poskytovateľ povinný vrátiť platbu objednávateľovi do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na účet zadaný objednávateľom. V prípade, že pomerná časť služby bola vykonaná a objednávateľ ju prijal osobne, mailom alebo písomne poštou v zmluvne dohodnutom čase, má poskytovateľ právo vrátiť pomernú časť zaplatenej služby objednávateľovi . Pomerná časť bude určená percentuálnym vyjadrením vykonanej služby.
 • Zmluvné strany si môžu dohodnúť jednorazovú alebo pravidelne sa opakujúcu službu. Druh a rozsah služieb bude uvedený v zmluve alebo písomne dohodnutý v objednávke, prípadne ústne a akceptáciou služby sa považuje zaplatenie faktúry Poskytovateľovi.
 • Objednávateľ je povinný vykonanú službu skontrolovať a akceptovať do 7 dní odo dňa prevzatia služby, ak tak nespraví, poskytovateľ má za to, že je objednávateľ so službou spokojný a zmluvný vzťah je ukončený. Pripomienky k poskytnutej službe po uplynutí doby akceptácie (7 dni) a prípadné dopracovania služby budú predmetom novej zmluvy a/alebo objednávky ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 • Miestom osobného dodania služby je miesto uvedené v kúpnej zmluve o poskytnutí služby, v objednávke alebo na základe osobnej dohody.
 • V prípade, ak sa služba odovzdáva osobne a objednávateľ nebude pri prevzatí služby prítomný, je povinný na prevzatie a akceptovanie služby uvedenej v zmluve určiť osobu, ktorá ho zastúpi a to do 7 dní od ukončenia služby.

VII. CENA SLUŽIEB

 • Nakoľko ide o špecifické služby na základe individuálnych požiadaviek objednávateľa je poskytovateľ povinný pred zadaním záväznej objednávky zaslať individuálnu cenovú ponuku za službu ako celok na vopred určený časový úsek alebo si stanoví hodinovú odmenu za požadovanú službu písomne alebo e-mailom. Ak s cenou objednávateľ súhlasí, poskytovateľ mu zašle písomne alebo e-mailom informácie o službe alebo zmluvu. Za objednávku sa považuje emailový súhlas so službou a cenou za službu.
 • V prípade, že ide o opakovanú službu a objednávateľ nevyžaduje zmluvu, obchodný vzťah začne zaplatením prvej faktúry Poskytovateľovi.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A OBCHODNÉHO TAJOMSTVA

 • Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ v prípade, že je fyzickou osobou - nepodnikateľom oznámi poskytovateľovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, rodné číslo, telefonický kontakt, e-mailovú adresu, v prípade fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby oznámi názov firmy, sídlo, IČO a DIČ, telefonický kontakt a e-mailovú adresu. V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí služby. Objednávateľ poskytuje osobné údaje poskytovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia poskytovateľ nemôže riadne plniť zmluvu s objednávajúcim a preto ju nebude možné ani uzavrieť.
 • Účelom spracúvania osobných údajov je vystavenie faktúry, predzmluvné vzťahy, identifikácia objednávajúceho, potvrdenie objednávky a to prostredníctvom e-mailu a telefonicky, informovanie o novinkách.
 • Klient, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónny kontakt, e-mail, názov a sídlo spoločnosti, sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 GDPR z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Poskytovateľom a ich použitím na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s objednávateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy, informovanie užívateľa a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch a službách, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, newsletter…). V prípade nesprávnosti údajov, Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené poskytnutím nepravdivých údajov.
 • Zásady ochrany osobných údajov sa klient dočíta na stránke www.najasistentka.sk v sekcii ochrana osobných údajov.
 • Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť pri výkone služby pre objednávateľa, zachovávať obchodné tajomstvo, neposkytovať žiadne citlivé údaje tretím stranám o objednávateľovi ani o poskytnutej službe.
 • Poskytovateľ má právo odmietnuť objednávku a zmluvu od objednávateľa ak povaha práce je v rozpore s dobrými mravmi.